Ritrýndar greinar eru, auk almenns handritalesturs, lesnar af ritstjórn og ritrýndar af tveimur sérfræðingum á sviði greinar. Fullrar nafnleyndar er gætt við ritrýnina.

Ritstýrðar greinar eru, auk almenns handritalesturs, lesnar af ritstjórn og einum sérfræðingi á sviði greinar. Nafnleyndar er gætt við yfirlestur sérfræðings.

Ritrýndar greinar

04.06.2021
Helga Rut Guðmundsdóttir og Freyja Gunnlaugsdóttir
Hin óttablandna virðing: Um kennsluhætti og viðteknar hefðir í tónlistarnámi

Í greininni er fjallað um viðtekna kennsluhætti í tónlistarnámi. Horft er til kennsluhátta og samskipta í tónlistarmenntun á efri stigum, skoðað hvaða markmið liggja til grundvallar tónlistarnámi og áhrif valdaójafnvægis á tónlistarnemendur, auk mögulegra afleiðinga þess fyrir atvinnutónlistarfólk. Þetta er yfirlitsgrein þar sem rýnt er í ólíkar rannsóknir. Markmið greinarinnar er að varpa ljósi á ríkjandi starfshætti og fyrirkomulag tónlistarkennslu sem lítil umræða hefur verið um og hefur hingað til lítið verið gagnrýnt.

21.04.2021
Svanborg R. Jónsdóttir og Hafdís Guðjónsdóttir
Hvernig verður „ríkisbangsinn flippaður“? List- og verkgreinakennarar á þremur skólastigum segja rýnisögur úr starfendarannsóknum sínum

Mikilvægi skapandi hugsunar kemur fram í ákalli samtímans eftir nýsköpun. Hér er sagt frá starfendarannsókn átta list- og verkgreinakennara í samstarfi við háskólakennara sem stýrði rannsókninni. Niðurstöður sýndu að sú menning sem kennarar leituðust við að móta einkenndist meðal annars af því að kenna grunnvinnubrögð í bland við frelsi og sköpun, góðar kveikjur, tilraunir og skapandi samtöl. Með þátttöku í rannsókninni sýndu kennarar hvernig er hægt að vinna hefðbundin verkefni á skapandi hátt um leið og þess er gætt að kröfur aðalnámskrár séu uppfylltar.

13.04.2021
Anna Guðrún Edvardsdóttir
Staðbundin áhrif og hlutverk þekkingarsetra í nýsköpun og atvinnuþróun byggða

Þróun og uppbygging þekkingarsetra á landsbyggðinni hófst fyrir alvöru upp úr aldamótunum. Greinin segir frá rannsókn þar sem skoðuð voru þrjú þekkingarsetur með það markmið að kanna hvort staða þeirra og hlutverk gagnvart íbúum nærsamfélagsins hefði breyst frá stofnun þeirra. Niðurstaðan er sú að þriggja þátta líkan hefur einkennt starfsemi þekkingarsetranna og að samfélagslegar áherslur hafi aukist á sama tíma og vægi nýsköpunar minnkaði. Þrátt fyrir að meirihluti þeirra sem ljúka háskólanámi séu konur virðist atvinnuuppbygging snúast um að skapa störf sem virðast henta betur körlum.

08.04.2021
Jóhanna Einarsdóttir og Eyrún María Rúnarsdóttir
Gildismat og sýn starfsfólks leikskóla á fullgildi í fjölbreyttum barnahópi

Markmið rannsóknarinnar sem greinin fjallar um var að varpa ljósi á sýn og gildismat starfsfólks leikskóla á fullgildi í leikskólastarfi og valdastöðu barna með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakrunn í jafningjahópi. Einnig var skoðað hvort sýn starfsfólks var ólík eftir menntun þess og starfsreynslu. Niðurstöður sýndu að starfsfólkið stefndi almennt að því að öll börnin væru fullgildir þátttakendur í barnahópnum, að þau væru viðurkennd „eins og þau eru“ og það kaus að hafa foreldra með í ráðum um starfið. Starfsfólk varð helst vart við að tungumál gæti leitt til útilokunar sumra barna. Vilji var til að stuðla að fullri þátttöku þessa hóps með auknum skilningi og umræðu um fjölbreytileika ásamt áherslu á vinatengsl.

19.03.2021
Ingvar Sigurgeirsson
„Það er alltaf þessi faglega samræða.“ Innleiðing teymiskennslu í tólf grunnskólum

Í greininni er sagt frá niðurstöðum rannsóknar á innleiðingu teymiskennslu í tólf grunnskólum á Íslandi. Teymiskennslan er hér skilgreind sem kennsla þar sem tveir eða fleiri kennarar eru samábyrgir fyrir árgangi, hópi eða námsgrein. Viðmælendur töldu helsta kost teymiskennslu vera möguleika á verkaskiptingu og hún var oft talin leiða til aukinnar fjölbreytni og aukins þors til að prófa mismunandi útfærslur. Mat viðmælenda var að forsenda árangurs væri gagnkvæmt traust, virðing, stöðug samræða, ígrundun, lausnaleit og stuðningur. Niðurstöðurnar eru í samræmi við erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á teymiskennslu undanfarna áratugi.

© Copyright 2021 - Netla | Háskóli Íslands | 105 Reykjavík | Kt: 600169-2039 | Vefhönnun: Bongo Design